ردیف مربوط به ناحیه و زبان فعال با رنگ دیگری مشخص شده است
کد ناحیهزبانکد الگوی صفحه اصلیکد الگوی صفحه داخلیعنوان ناحیهمسیر الگوی صفحه اصلیمسیر الگوی صفحه داخلیURLاشکال
8FA297298فرمانداری طالقان MainTemplateResponsive99_Home IntroPage99_taleghan99 https://taleghan.alborz.ir
8en00فرمانداری طالقان   https://taleghan.alborz.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است35FA287292سامانه شفافیت shafafHome shafafIntro https://shafaf.alborz.ir35en00سامانه شفافیت   https://shafaf.alborz.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است1FA00استانداری البرز   https://main.alborz.ir/*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است1en00استانداری البرز   https://main.alborz.ir/*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است44FA347348بخشداری تنکمان MainTemplatePublicResponsive00 PublicIntroPage1400 https://b-tankeman.alborz.ir44en00بخشداری تنکمان   https://b-tankeman.alborz.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است45FA347348بخشداری مرکزی طالقان MainTemplatePublicResponsive00 PublicIntroPage1400 https://b-taleghan.alborz.ir45en00بخشداری مرکزی طالقان   https://b-taleghan.alborz.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است39FA347348بخشداری مرکزی ساوجبلاغ MainTemplatePublicResponsive00 PublicIntroPage1400 https://b-savoj.alborz.ir39en00بخشداری مرکزی ساوجبلاغ   https://b-savoj.alborz.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است48FA347348بخشداری رامجین MainTemplatePublicResponsive00 PublicIntroPage1400 https://b-ramjin.alborz.ir48en00بخشداری رامجین   https://b-ramjin.alborz.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است50FA347348بخشداری پلنگ آباد MainTemplatePublicResponsive00 PublicIntroPage1400 https://b-palangabad.alborz.ir50en00بخشداری پلنگ آباد   https://b-palangabad.alborz.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است43FA347348بخشداری مرکزی نظرآباد MainTemplatePublicResponsive00 PublicIntroPage1400 https://b-nazarabad.alborz.ir43en00بخشداری مرکزی نظرآباد   https://b-nazarabad.alborz.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است42FA347348بخشداری مشکین دشت MainTemplatePublicResponsive00 PublicIntroPage1400 https://b-meshkin.alborz.ir42en00بخشداری مشکین دشت   https://b-meshkin.alborz.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است37FA347348بخشداری مرکزی کرج MainTemplatePublicResponsive00 PublicIntroPage1400 https://b-karaj.alborz.ir37en00بخشداری مرکزی کرج   https://b-karaj.alborz.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است41FA347348بخشداری مرکزی فردیس MainTemplatePublicResponsive00 PublicIntroPage1400 https://b-fardis.alborz.ir41en00بخشداری مرکزی فردیس   https://b-fardis.alborz.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است49FA347348بخشداری مرکزی اشتهارد MainTemplatePublicResponsive00 PublicIntroPage1400 https://b-eshtehard.alborz.ir49en00بخشداری مرکزی اشتهارد   https://b-eshtehard.alborz.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است40FA347348بخشداری چندار MainTemplatePublicResponsive00 PublicIntroPage1400 https://b-chendar.alborz.ir40en00بخشداری چندار   https://b-chendar.alborz.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است47FA347348بخشداری مرکزی چهارباغ MainTemplatePublicResponsive00 PublicIntroPage1400 https://b-charbagh.alborz.ir47en00بخشداری مرکزی چهارباغ   https://b-charbagh.alborz.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است46FA347348بخشداری بالا طالقان MainTemplatePublicResponsive00 PublicIntroPage1400 https://b-balataleghan.alborz.ir46en00بخشداری بالا طالقان   https://b-balataleghan.alborz.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است38FA347348بخشداری آسارا MainTemplatePublicResponsive00 PublicIntroPage1400 https://b-asara.alborz.ir38en00بخشداری آسارا   https://b-asara.alborz.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است3en350348پایگاه اطلاع رسانی استانداری البرز MainTemplateResponsive01_HomePage PublicIntroPage1400 http://www.alborz.ir3fa268270پایگاه اطلاع رسانی استانداری البرز MainTemplateResponsive99 IntroPage99 http://www.alborz.ir5FA281294فرمانداری ساوجبلاغ MainTemplateResponsive99_savojbolagh IntroPage99_Savojbolagh http://savojbolagh.alborz.ir5en00فرمانداری ساوجبلاغ   http://savojbolagh.alborz.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است17FA112113سامانه ارتباط مردم و دولت استانداری البرز MainSamad IntroSamad http://s.alborz.ir*URL این ناحیه با ناحیه کد21 یکسان است
17en00سامانه ارتباط مردم و دولت استانداری البرز   http://s.alborz.ir*URL این ناحیه با ناحیه کد21 یکسان است
*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است21FA282313اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری MainTemplateResponsive99_Entekhabat IntroPage99_Copy96_Entekhabat http://s.alborz.ir21en00اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری   http://s.alborz.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است23FA230161آموزش و پژوهش MainResponsive_Copy810_Copy773 ResponsiveIntro_Copy779 http://r.alborz.ir23en00آموزش و پژوهش   http://r.alborz.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است36FA307308نظام پیشنهادات استانداری البرز IntroPage99_Copy687 IntroPage99_Copy687_Copy918 http://pishnahad.alborz.ir36en00نظام پیشنهادات استانداری البرز   http://pishnahad.alborz.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است22FA353354اداره کل پدافند غیر عامل استانداری البرز MainTemplateResponsive01padafand IntroPage01padafand http://padafand.alborz.ir22en00اداره کل پدافند غیر عامل استانداری البرز   http://padafand.alborz.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است29FA00معاونت هماهنگی و امور عمرانی   http://o.alborz.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است7FA295296فرمانداری نظرآباد MainTemplateResponsive99_Home00 IntroPage99_Intro http://nazarabad.alborz.ir/7en00فرمانداری نظرآباد   http://nazarabad.alborz.ir/*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است20FA142143اداره کل امنیتی و انتظامی استانداری البرز C2018_5_13_11_57_20 C2018_5_13_11_57_25 http://m.alborz.ir20en00اداره کل امنیتی و انتظامی استانداری البرز   http://m.alborz.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است4FA279280فرمانداری کرج MainTemplateResponsive99_Karaj IntroPage99_Karaj http://karaj.alborz.ir4en00فرمانداری کرج   http://karaj.alborz.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است16FA1050دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری  InvestmentMain  http://in.alborz.ir16en00دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری    http://in.alborz.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است2FA246247دفتر فناوری اطلاعات ResponsiveTemplateMain98_it IntroResponsive98_it http://i.alborz.ir2en00دفتر فناوری اطلاعات   http://i.alborz.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است30FA00معاون هماهنگی امور اقتصادی   http://h.alborz.ir/*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است30en00معاون هماهنگی امور اقتصادی   http://h.alborz.ir/*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است10FA301302فرمانداری فردیس MainTemplateResponsive1400_MainFardis IntroPage1400_FardisIntro http://fardis.alborz.ir10en00فرمانداری فردیس   http://fardis.alborz.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است9FA299300فرمانداری اشتهارد MainTemplateResponsive1400_Eshtehard IntroPage1400_Intro http://eshtehard.alborz.ir9en00فرمانداری اشتهارد   http://eshtehard.alborz.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است11FA22863دفتر هماهنگی امور اقتصادی MainResponsive_Copy333_Copy470_Copy170_Copy782 DakheliEghtesadi http://e.alborz.ir*URL این ناحیه با ناحیه کد14 یکسان است
11en00دفتر هماهنگی امور اقتصادی   http://e.alborz.ir*URL این ناحیه با ناحیه کد14 یکسان است
*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است14FA264265اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی ResponsiveTemplateMain99_Ejtemaei IntroResponsive99_ejtemaei http://e.alborz.ir14en00اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی   http://e.alborz.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است31FA00معاونت توسعه مدیریت و منابع   http://d.alborz.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است33FA283284فرمانداری چهارباغ MainResponsive99_Chaharbagh IntroPage99_Chaharbagh http://chaharbagh.alborz.ir33en00فرمانداری چهارباغ   http://chaharbagh.alborz.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است18FA311312دفتر امور زنان و خانواده MainTemplateResponsive99_Zanan IntroPage99_Zanan http://banovan.alborz.ir18en00دفتر امور زنان و خانواده   http://banovan.alborz.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است12FA6667مدیریت بحران  MainBohran DakheliBohran http://b.alborz.ir*URL این ناحیه با ناحیه کد13 یکسان است
12en00مدیریت بحران    http://b.alborz.ir*URL این ناحیه با ناحیه کد13 یکسان است
*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است13FA310314دفتر مدیریت عملکرد،بازرسی و امور حقوقی MainTemplateResponsive99_Bazrasi1400 IntroPage99_Bazrasi1400 http://b.alborz.ir*URL این ناحیه با ناحیه کد28 یکسان است
13en00دفتر مدیریت عملکرد،بازرسی و امور حقوقی   http://b.alborz.ir*URL این ناحیه با ناحیه کد28 یکسان است
*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است28FA206209پایگاه بسیج شهدای کارمند استانداری MainResponsive_Copy919_Copy711 MainResponsive_Copy919_Copy711_Copy614 http://b.alborz.ir28en00پایگاه بسیج شهدای کارمند استانداری   http://b.alborz.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است15FA285286اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی MainTemplateResponsive99_Atba IntroPage99_Atba http://atba.alborz.ir15en00اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی   http://atba.alborz.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است19FA127128معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی MainSae Introsae http://a.alborz.ir19en00معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی   http://a.alborz.ir*الگوی صفحه اصلی تنظیم نشده است
شماره template فعال براي اين ناحيه 0 مي باشد. (کد ناحیه: 1)
فايل /ImageGallery/TMP_Template//index.htm پيدا نشد لطفا ابتدا اين فايل را ايجاد نمائيدبراي رفع موقت الگوي اين ناحيه به الگوي ناحيه اصلي تغيير يافت.

بازگشت به ناحيه اصلي