شماره تماس دفتر بازرسی
 مسئول دفتر مدیرکل  34474306
 فکس دفتر بازرسی  34204098
 معاونت بازرسی و امور حقوقی  34474322
 معاونت مدیریت عملکرد و ارتباطات مردمی(سامد)  34207597
 کارشناسان مدیریت عملکرد  34207568
دفتر امور حقوقی  34207596
 کارشناسان بازرسی 34204092